header_03.jpg header_02.jpg header_01.jpg header_04.jpg

Medezeggenschap / MR

Voor controle op het beleid van het bestuur en de school is er de medezeggenschapsraad (MR). Deze raad bestaat uit ouders en personeelsleden die allen door hun achterban gekozen worden.

De MR werkt binnen de kaders van de Wet op de Medezeggenschapsraad en heeft bij veel bestuurlijke zaken instemmings- of adviesrecht. Het gaat hier bijvoorbeeld over benoemingsprocedures, wijzigingen in personeelsbeleid, ARBO-beleid, etc.

De directeur houdt de MR op de hoogte van het te ontwikkelen beleid. Van elke vergadering wordt een verslag gemaakt, dat u kunt inzien. Wanneer u iets wilt zeggen of ergens over wilt praten, neem dan contact op met een lid van de MR. Wij stellen uw inbreng zeer op prijs. U kunt rekenen op een vertrouwelijke behandeling en een directe aanpak.

De scholen binnen de stichting hebben een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR). De GMR houdt zich bezig met zaken die alle scholen van PCBO aangaan.

Naam: Taak:
   
Annelies Ypma        (ouder) MR lid / Voorzitter                    
Evelien van Duffelen (ouder) MR lid / Promotie MR
Marije van Manen    (personeel) MR lid
Marloes Ligthart     (personeel) MR lid
De gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR)

De Wingerd is één van de dertien scholen van de stichting PCBO Amersfoort. Deze stichting zet zich in voor goed basisonderwijs met een protestants-christelijk karakter in Amersfoort en omgeving. Binnen de stichting wordt het gezamenlijke, overkoepelende beleid bepaald. De besluiten die de stichting neemt, gelden dus vaak voor alle scholen. Daarom is het belangrijk dat ook ouders en medewerkers van de scholen hierbij betrokken worden. Dat gebeurt via de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad: de GMR.

Elke school heeft één vertegenwoordiger in de GMR. Dat kan een ouder of een personeelslid zijn. Vaak gaat het om iemand uit de eigen medezeggenschapsraad (MR) van de school. Maar het kan ook zijn dat de school een andere ouder of medewerker naar de GMR van de stichting afvaardigt. Hoe dan ook staat het GMR-lidmaatschap inhoudelijk los van het MR-lidmaatschap. Namens onze school zit Rolf Mastebroek in de GMR.

Bij alle plannen van het stichtingsbestuur, die te maken hebben met de gang van zaken op de scholen, heeft de GMR medezeggenschap. Dat wil zeggen adviesrecht (gevraagd en ongevraagd) of zelfs het recht om ermee in te stemmen of niet. Zo bespreekt de GMR elk jaar de begroting en alle bijbehorende voorstellen op het gebied van onderwijs en organisatie.

De GMR komt ca. zes keer per jaar bijeen. De werkwijze van de GMR is vastgelegd in een eigen reglement. Meer informatie over PCBO Amersfoort, de GMR en de werkwijze van de GMR is te vinden op www.pcboamersfoort.nl (zie ‘Medezeggenschap’)


Hier vindt u de Jaarverslagen van de MR als download...!

MR-Jaarverslag 2015 - 2016.pdf
MR-Jaarverslag 2014 - 2015.pdf
MR-Jaarverslag 2013 - 2014.pdf
 


 

© Wingerd PCBO Amersfoort - Ontwerp: Koning Harder - Technische realisatie: QplusQ